Нейропсихологічна діагностика та корекція в дитячому віці

курс в Харкові
21-22 вересня
3100 грн
м. Харків
09:00 - 15:00
пр. Московський 210
за один модуль

старт курсу
Кому підійде даний курс
Дитячим психологам з регулярною практикою
Корекційним педагогам
Нейропсихологам
Глибокий та системний курс з нейропсихології дитячого віку, що проводиться спеціалістами УАНП. Декілька постулатів, на які спирається даний навчальний курс:

 1. Нейропсихологія дитячого віку є практично орієнтованим напрямком

 2. Ефективність практичного застосування методу нейропсихологічної корекції потребує знання її теоретичних аспектів

 3. У своїй практичній діяльності спеціаліст повинен орієнтуватися на методи з науково доведеною ефективністю

Проходження курсу передбачає комплексну підготовку у галузі дитячої нейропсихології, що включає у себе:
1
Знайомство із теоретичними основами нейропсихології дитячого віку
2
Оволодіння навичками проведення нейропсихологічного обстеження дитини
3
Оволодіння практичними методами нейропсихологічної корекції
4
Отримання знань щодо організації корекційного процесу
5
Формування навичок написання програм з нейропсихологічної корекції, що ураховують вікові та індивідуальні особливості дитини
Особливості курсу:
1
Структуроване та системне надання інформації
2
Теоретичне обґрунтування прийомів та методів
3
Робота із авторськими протоколами та посібниками
4
Робота із практичними кейсами
5
Перегляд відеозаписів занять із наступним аналізом особливостей застосування методу у роботі із різними групами дітей
6
Розгляд комплексів нейропсихологічних вправ з опорою на зону актуального та найближчого розвитку дитини
7
Робота із авторськими корекційно-розвивальними методиками
8
Надання базової літератури за матеріалами курсу
9
Надання базового набору стимульних матеріалів для проведення нейропсихологічного обстеження
10
Надання прикладів програм для роботи із різними групами дітей
Програма курсу
МОДУЛЬ 1. Введення у нейропсихологію дитячого віку. Порушення психічного розвитку

 • історія нейропсихології;

 • основні теоретико-методологічні моделі у нейропсихології;

 • поняття нейропсихологічного фактору, симптому, синдрому;

 • базові концепції нейропсихології дитячого віку;

 • анатомія та фізіологія нервової системи;

 • поняття вищих психічних функцій у нейропсихології;

 • фізіологічні основи психічної діяльності, системні моделі у нейрофізіології та нейропсихології;

 • етапи розвитку нервової системи дитини;

 • особливості розвитку вищих психічних функцій в онтогенезі;

 • основні положення епігенетичної теорії еволюції та її зв'язок із нейропсихологією дитячого віку.

 • поняття норми та патології у нейропсихології дитячого віку;

 • біологічні чинники та вплив середовища на розвиток патології у дитячому віці;

 • концепція психічного дизонтогенезу;

 • проблема мінімальної мозкової дисфункції (ММД) у сучасній нейропсихології;

 • коморбідні розлади: класифікація та причини виникнення;

 • сучасні погляди на проблему нейропсихологічних синдромів у дитячому віці.

Залік «Основні положення нейропсихологічної теорії» (в форматі онлайн)

Залік «Основи нейроанатомії» (в форматі онлайн)

Залік по темі « Патології розвитку» (в форматі онлайн)
МОДУЛЬ 2. Методи нейропсихологічної діагностики та особливтсі нейропсихологічного обстеження у дитячому віці

 • принципи нейропсихологічного обстеження;

 • методи нейропсихологічного обстеження;

 • особливості інтерпретації результатів нейропсихологічного обстеження у дитячому віці

 • вимоги до процедури обстеження;

 • особливості якісної та кількісної оцінки результатів діагностики;

 • топічна та функціональна діагностика;

 • принцип збору анамнезу;

 • принцип застосування методу спостереження;

 • особливості нейропсихологічного аналізу продуктів діяльності дитини;

 • бесіда із дитиною як метод нейропсихологічної діагностики;

 • тестова діагностика у нейропсихології дитячого віку;

 • додаткові методи обстеження;

 • особливості надання інформації за результатами обстеження батькам дитини;

 • принципи написання нейропсихологічного заключення.


Практикум з нейропсихологічної діагностики

Залік «Методи нейропсихологічної діагностики» (в форматі онлайн)
Модуль 3. Нейропсихологічна корекція: теоретичні т а методологічні засади, методи та алгоритми

 • принципи нейропсихологічної корекції за Л.С. Цвєтковою;

 • сучасні моделі у нейропсихологічний корекції;

 • метод заміщуючого онтогенезу А.С. Семенович;

 • системна модель Т.В. Ахутіної, Н.М. Пилаєвої;

 • інтегративні підходи у нейропсихологічній корекції;

 • західні моделі корекції при порушеннях нервово-психічного розвитку;

 • принцип скафолдінгу у практиці дитячого нейропсихолога;

 • алгоритми побудови корекційного процесу;

 • поняття мішеней ті цілей у нейропсихологічній корекції;

 • форми надання допомоги;

 • принципи організації середовища та підбір обладнання;

 • особливості консультування батьків у рамках нейропсихологічного підходу;

 • застосування методів нейропсихологічної корекції при роботі із РАС;

 • застосування методів нейропсихологічної корекції при роботі із СДУГ;

 • особливості побудови роботи із немовленнєвими дітьми;

 • побудова взаємодії у тріаді «спеціаліст — дитина — батьки»


Практикум з основ нейропсихологічної корекції


МОДУЛЬ 4. Методи сенсомоторної корекції у практиці дитячого нейропсихолога

 • енергетичний тонус та нервова діяльність;

 • теорії Н.А. Бернштейна та Дж. Айріс: особливості практичного застосування;

 • нейро-психо-соматична система та особливості її формування методами нейропсихологічної корекції;

 • диспраксія та порушення сенсорної інтеграції;

 • гіперкінези: причини виникнення, класифікація, корекція;

 • аутостимуляції: причини виникнення, класифікація, корекція;

 • методи стабілізації енергетичного тонусу дитини: загальні рекомендації для батьків;

 • принципи стимуляції краніальних нервів у роботі із дитиною;

 • особливості застосування дихальних вправ;

 • методи сенсорної стимуляції та сенсорної інтеграції у практиці дитячого нейропсихолога;

 • методи покращення білатеральної інтеграції;

 • мозочкова стимуляція та координаційна гімнастика;

 • алгоритм побудови групового заняття з нейрогімнастики.

МОДУЛЬ 5. Методи сенсомоторної та когнітивної корекції при роботі із процесами довільної саморегуляції, контролю та утворення програми діяльності

 • нейрофізіологічні основи вольової сфери дитини;

 • програмування діяльності та інтелектуальний розвиток дитини;

 • середовище та довільна регуляція;

 • функціональна та фізіологічна несформованість коркових відділів мозку при РАС, СДУГ, шизофренії та інших розладах;

 • особливості побудови корекційного процесу із дітьми, що мають складнощі довільної регуляції;

 • додаткові матеріали та обладнання;

 • методи розвитку імпульс-контролю у дитини;

 • вправи для розвитку довільної уваги;

 • нейропсихологічні методи розвитку саморегуляції та самоорганізації.

МОДУЛЬ 6. Методи корекції другого функціонального блоку мозку. Труднощі навчання

 • нейропсихологічні механізми сприйняття, мислення та мови: загальна характеристика;

 • порушення сприйняття у дитячому віці: класифікація, нейрофізіологічні механізми

 • порушення мови та мовлення;

 • мозкові механізми читання, рахунку, письма;

 • складнощі навчання: дислалія, дисграфія, дискалькулія;

 • просторові уявлення та їх формування в онтогенезі;

 • схема та образ тіла;

 • методи розвитку зорового сприйняття та оптико-просторових уявлень;

 • методи розвитку аудіального сприйняття;

 • міжмодальний перенос та комбінаторні навички;

 • методи розвитку квазіпросторових уявлень;

 • додаткові методи при роботі із навиками читання, рахунку, письма;

 • пам'ять: нейрофізіологічні механізми, порушення, методи корекції.

МОДУЛЬ 7. Нейропсихологія емоційної сфери та психосоматичні розлади

 • теорії емоцій у сучасній нейрофізіології;

 • погляд нейропсихології на будову емоційних процесів;

 • теорія «триєдиного мозку» П. Макліна;

 • емоційно-рівневий підхід В.В. Лебединського та його застосування у нейропсихологічній корекції;

 • «соматичні маркери» А. Дамасіо;

 • активність мозку за замовчуванням ( DMN ) та її вплив на емоційний стан дитини;

 • модель свідомості (theory of mind);

 • депресія та тривожні розлади у дитячому віці;

 • патологічна агресія: причини та методи корекції;

 • нейрофізіологічні механізми психосоматичних розладів;

 • психосоматичні розлади: класифікація та методи корекції;

 • профілактика емоційних розладів у дитини;

 • методики розвитку емоційного інтелекту;

 • робота із сімейною системою у рамках нейропсихологічної корекції.Загальний іспит «Методи нейропсихологічної діагностики та корекції, їх теоретико-методологічні основи, особливості практичного застосування»


В процесі навчання учасники
Виконують безліч практичних вправ у парах і групі
Беруть участь у демонстраціях прийомів роботи тренером
Передивляються й обговорюють відеозаписи занять
Отримують супервізійну підтримку від тренера
Викладач курсу
Владислав Князев
президент Української асоціації нейропсихології
Клінічний психолог, нейропсихолог, автор посібників, методик і ведучий програм навчання з нейропсихологічної діагностики та корекції. Владислав проводить індивідуальні консультації з дорослими, а також корекційну роботу з дітьми, що мають діагнози РАС, ЗПР, синдром Дауна, різні форми розумової відсталості, епілепсія, психопатії.
Схвалено КНУ ім. Тараса Шевченка
Дана програма затверджена на засіданні №17 кафедри психології розвитку Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, протокол від 5 квітня 2018 р.
Схвалено УАНП
Курс "Нейропсихологическая діагностика і корекція в дитячому віці" складено відповідно до вимог Української асоціації нейропсихології.
Програма із сертифікатом
По завершенні програми Ви отримаєте сертифікат Київського інституту раціонально-інтуїтивної психотерапії "Я" і Української асоціації нейропсихології.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Наші сертифікати можуть бути офіційно зараховані як підвищення кваліфікації відповідно до Постанови КМУ від 21 серпня 2019 р №800 зі змінами і доповненнями від 27 грудня 2019 р №1133. З ним можна ознайомитися тут.
Дати модулів
1
20-21 вересня
2
18-19 жовтня
3
22-23 листопада
4
20-21 грудня
5
17-18 січня
6
21-22 лютого
7
21-22 березня
3100 грн
За умови одночасної оплати всіх модулів, а також членства в Українській асоціації нейропсихології перебачена знижка у розмірі 10%
Вартість навчання на курсі
Вартість навчання на курсі
19530
за умови оплати курсу цілком (-10%)
за один модуль