Нейропсихологічна діагностика та корекція в дитячому віці

в одесі

icon

11-12 жовтня

старт курсу

icon

10:00 - 16:00


icon

Онлайн/Одеса


icon

3100 грн

за один модуль

Кому підійде даний курс

Дитячим психологам з регулярною практикою

Корекційним педагогам

Нейропсихологам

Глибокий та системний курс з нейропсихології дитячого віку, що проводиться спеціалістами УАНП. Декілька постулатів, на які спирається даний навчальний курс:
1. Нейропсихологія дитячого віку є практично орієнтованим напрямком
2. Ефективність практичного застосування методу нейропсихологічної корекції потребує знання її теоретичних аспектів
3. У своїй практичній діяльності спеціаліст повинен орієнтуватися на методи з науково доведеною ефективністю

Комплексна підготовка в галузі дитячої нейропсихології

 • Знайомство із теоретичними основами нейропсихології дитячого віку

 • Оволодіння навичками проведення нейропсихологічного обстеження дитини

 • Оволодіння практичними методами нейропсихологічної корекції

 • Отримання знань щодо організації корекційного процесу

 • Формування навичок написання програм з нейропсихологічної корекції, що ураховують вікові та індивідуальні особливості дитини

Особливості курсу:

 • 1

  Структуроване та системне надання інформації

 • 2

  Теоретичне обґрунтування прийомів та методів

 • 3

  Робота із авторськими протоколами та посібниками

 • 4

  Робота із практичними кейсами

 • 5

  Перегляд відеозаписів занять із наступним аналізом особливостей застосування методу у роботі із різними групами дітей

 • 6

  Розгляд комплексів нейропсихологічних вправ з опорою на зону актуального та найближчого розвитку дитини

 • 7

  Робота із авторськими корекційно-розвивальними методиками

 • 8

  Надання базової літератури за матеріалами курсу

 • 9

  Надання базового набору стимульних матеріалів для проведення нейропсихологічного обстеження

 • 10

  Надання прикладів програм для роботи із різними групами дітей

Програма курсу

 • МОДУЛЬ 1. Введення у нейропсихологію дитячого віку. Порушення психічного розвитку

  ● історія нейропсихології;● основні теоретико-методологічні моделі у нейропсихології;● поняття нейропсихологічного фактору, симптому, синдрому;● базові концепції нейропсихології дитячого віку;● анатомія та фізіологія нервової системи;● поняття вищих психічних функцій у нейропсихології;● фізіологічні основи психічної діяльності, системні моделі у нейрофізіології та нейропсихології;● етапи розвитку нервової системи дитини;● особливості розвитку вищих психічних функцій в онтогенезі;● основні положення епігенетичної теорії еволюції та її зв'язок із нейропсихологією дитячого віку;● поняття норми та патології у нейропсихології дитячого віку;● біологічні чинники та вплив середовища на розвиток патології у дитячому віці;● концепція психічного дизонтогенезу;● проблема мінімальної мозкової дисфункції (ММД) у сучасній нейропсихології;● коморбідні розлади: класифікація та причини виникнення;● сучасні погляди на проблему нейропсихологічних синдромів у дитячому віці.
  Залік «Основні положення нейропсихологічної теорії» (в форматі онлайн)
  Залік «Основи нейроанатомії» (в форматі онлайн)
  Залік по темі « Патології розвитку» (в форматі онлайн)

 • МОДУЛЬ 2. Методи нейропсихологічної діагностики та особливості нейропсихологічного обстеження у дитячому віці

  ● принципи нейропсихологічного обстеження;● методи нейропсихологічного обстеження;● особливості інтерпретації результатів нейропсихологічного обстеження у дитячому віці● вимоги до процедури обстеження;● особливості якісної та кількісної оцінки результатів діагностики;● топічна та функціональна діагностика;● принцип збору анамнезу;● принцип застосування методу спостереження;● особливості нейропсихологічного аналізу продуктів діяльності дитини;● бесіда із дитиною як метод нейропсихологічної діагностики;● тестова діагностика у нейропсихології дитячого віку;● додаткові методи обстеження;● особливості надання інформації за результатами обстеження батькам дитини;● принципи написання нейропсихологічного заключення.
  Практикум з нейропсихологічної діагностики
  Залік «Методи нейропсихологічної діагностики» (в форматі онлайн)

 • Модуль 3. Нейропсихологічна корекція: теоретичні та методологічні засади, методи та алгоритми

  ● принципи нейропсихологічної корекції за Л.С. Цвєтковою;● сучасні моделі у нейропсихологічний корекції;● метод заміщуючого онтогенезу А.С. Семенович;● системна модель Т.В. Ахутіної, Н.М. Пилаєвої;● інтегративні підходи у нейропсихологічній корекції;● західні моделі корекції при порушеннях нервово-психічного розвитку;● принцип скафолдінгу у практиці дитячого нейропсихолога;● алгоритми побудови корекційного процесу;● поняття мішеней ті цілей у нейропсихологічній корекції;● форми надання допомоги;● принципи організації середовища та підбір обладнання;● особливості консультування батьків у рамках нейропсихологічного підходу;● застосування методів нейропсихологічної корекції при роботі із РАС;● застосування методів нейропсихологічної корекції при роботі із СДУГ;● особливості побудови роботи із немовленнєвими дітьми;● побудова взаємодії у тріаді «спеціаліст — дитина — батьки»
  Практикум з основ нейропсихологічної корекції

 • МОДУЛЬ 4. Методи сенсомоторної корекції у практиці дитячого нейропсихолога

  ● енергетичний тонус та нервова діяльність;● теорії Н.А. Бернштейна та Дж. Айріс: особливості практичного застосування;● нейро-психо-соматична система та особливості її формування методами нейропсихологічної корекції;● диспраксія та порушення сенсорної інтеграції;● гіперкінези: причини виникнення, класифікація, корекція;● аутостимуляції: причини виникнення, класифікація, корекція;● методи стабілізації енергетичного тонусу дитини: загальні рекомендації для батьків;● принципи стимуляції краніальних нервів у роботі із дитиною;● особливості застосування дихальних вправ;● методи сенсорної стимуляції та сенсорної інтеграції у практиці дитячого нейропсихолога;● методи покращення білатеральної інтеграції;● мозочкова стимуляція та координаційна гімнастика;● алгоритм побудови групового заняття з нейрогімнастики.

 • МОДУЛЬ 5. Методи сенсомоторної та когнітивної корекції при роботі із процесами довільної саморегуляції, контролю та утворення програми діяльності

  ● нейрофізіологічні основи вольової сфери дитини;● програмування діяльності та інтелектуальний розвиток дитини;● середовище та довільна регуляція;● функціональна та фізіологічна несформованість коркових відділів мозку при РАС, СДУГ, шизофренії та інших розладах;● особливості побудови корекційного процесу із дітьми, що мають складнощі довільної регуляції;● додаткові матеріали та обладнання;● методи розвитку імпульс-контролю у дитини;● вправи для розвитку довільної уваги;● нейропсихологічні методи розвитку саморегуляції та самоорганізації.

 • МОДУЛЬ 6. Методи корекції другого функціонального блоку мозку. Труднощі навчання

  ● нейропсихологічні механізми сприйняття, мислення та мови: загальна характеристика;● порушення сприйняття у дитячому віці: класифікація, нейрофізіологічні механізми● порушення мови та мовлення;● мозкові механізми читання, рахунку, письма;● складнощі навчання: дислалія, дисграфія, дискалькулія;● просторові уявлення та їх формування в онтогенезі;● схема та образ тіла;● методи розвитку зорового сприйняття та оптико-просторових уявлень;● методи розвитку аудіального сприйняття;● міжмодальний перенос та комбінаторні навички;● методи розвитку квазіпросторових уявлень;● додаткові методи при роботі із навиками читання, рахунку, письма;● пам'ять: нейрофізіологічні механізми, порушення, методи корекції.

 • МОДУЛЬ 7. Нейропсихологія емоційної сфери та психосоматичні розлади

  ● теорії емоцій у сучасній нейрофізіології;● погляд нейропсихології на будову емоційних процесів;● теорія «триєдиного мозку» П. Макліна;● емоційно-рівневий підхід В.В. Лебединського та його застосування у нейропсихологічній корекції;● «соматичні маркери» А. Дамасіо;● активність мозку за замовчуванням ( DMN ) та її вплив на емоційний стан дитини;● модель свідомості (theory of mind);● депресія та тривожні розлади у дитячому віці;● патологічна агресія: причини та методи корекції;● нейрофізіологічні механізми психосоматичних розладів;● психосоматичні розлади: класифікація та методи корекції;● профілактика емоційних розладів у дитини;● методики розвитку емоційного інтелекту;● робота із сімейною системою у рамках нейропсихологічної корекції.
  Загальний іспит «Методи нейропсихологічної діагностики та корекції, їх теоретико-методологічні основи, особливості практичного застосування»

В процесі навчання учасники

Виконують безліч практичних вправ у парах і групі

Беруть участь у демонстраціях прийомів роботи тренером

Передивляються й обговорюють відеозаписи занять

Отримують супервізійну підтримку від тренера

Програма із сертифікатом

По завершенні програми Ви отримаєте сертифікат Київського інституту раціонально-інтуїтивної психотерапії "Я".

Схвалено КНУ ім. Тараса Шевченка

Дана програма затверджена на засіданні №17 кафедри психології розвитку Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, протокол від 5 квітня 2018 р.

icon

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Наші сертифікати можуть бути офіційно зараховані як підвищення кваліфікації відповідно до Постанови КМУ від 21 серпня 2019 р №800 зі змінами і доповненнями від 27 грудня 2019 р №1133. З ним можна ознайомитися тут.

icon

Схвалено УАНП

Курс "Нейропсихологическая діагностика і корекція в дитячому віці" складено відповідно до вимог Української асоціації нейропсихології.

Викладач курсу

Illustration

Владислав Князев

президент Української асоціації нейропсихології

Клінічний психолог, нейропсихолог, автор посібників, методик і ведучий програм навчання з нейропсихологічної діагностики та корекції. Владислав проводить індивідуальні консультації з дорослими, а також корекційну роботу з дітьми, що мають діагнози РАС, ЗПР, синдром Дауна, різні форми розумової відсталості, епілепсія, психопатії.

Дати модулів

1

11-12 жовтня ОНЛАЙН

2

15-16 листопада ОНЛАЙН

3

13-14 грудня ОНЛАЙН

4

січень (дата уточнюється) ОДЕСА

5

(дата уточнюється) ОДЕСА

6

( дата уточнюється) ОДЕСА

7

(дата уточнюється) ОДЕСА

Вартість навчання на курсі

За умови одночасної оплати всіх модулів, а також членства в Українській асоціації нейропсихології перебачена знижка у розмірі 10%

3100 грн

за один модуль

Для реєстрації на курс телефонуйте за номером

+380677820040 Юлія

(також у Viber і Telegram)

Made with