Нейропсихологічна діагностика та корекція в дитячому віці

icon

29-30 червня

Початок курсу

icon

10:00 - 15:00


icon

Онлайн


icon

4000 грн

Вартість одного модуля

Кому підійде даний курс

psychologist, psychiatrist

Дитячим психологам з регулярною практикою

Корекційним педагогам

Нейропсихологам

Глибокий та системний курс з нейропсихології дитячого віку, що проводиться спеціалістами УАНП. Декілька постулатів, на які спирається даний навчальний курс:
1. Нейропсихологія дитячого віку є практично орієнтованим напрямком.
2. Ефективність практичного застосування методу нейропсихологічної корекції потребує знання її теоретичних аспектів.
3. У своїй практичній діяльності спеціаліст повинен орієнтуватися на методи з науково доведеною ефективністю.

Комплексна підготовка в галузі дитячої нейропсихології

 • Знайомство із теоретичними основами нейропсихології дитячого віку

 • Оволодіння навичками проведення нейропсихологічного обстеження дитини

 • Оволодіння практичними методами нейропсихологічної корекції

 • Отримання знань щодо організації корекційного процесу

 • Формування навичок написання програм з нейропсихологічної корекції, що ураховують вікові та індивідуальні особливості дитини

Особливості курсу

 • 1

  Структуроване та системне надання інформації

 • 2

  Теоретичне обґрунтування прийомів та методів

 • 3

  Робота із авторськими протоколами та посібниками

 • 4

  Робота із практичними кейсами

 • 5

  Перегляд відеозаписів занять із наступним аналізом особливостей застосування методу у роботі із різними групами дітей

 • 6

  Розгляд комплексів нейропсихологічних вправ з опорою на зону актуального та найближчого розвитку дитини

 • 7

  Робота із авторськими корекційно-розвивальними методиками

 • 8

  Надання базової літератури за матеріалами курсу

 • 9

  Надання базового набору стимульних матеріалів для проведення нейропсихологічного обстеження

 • 10

  Надання прикладів програм для роботи із різними групами дітей

Програма курсу

 • Модуль 1. Введення у нейропсихологію дитячого віку. Порушення психічного розвитку.

  ● історія нейропсихології;● основні теоретико-методологічні моделі у нейропсихології;● поняття нейропсихологічного фактору, симптому, синдрому;● базові концепції нейропсихології дитячого віку;● анатомія та фізіологія нервової системи;● поняття вищих психічних функцій у нейропсихології;● фізіологічні основи психічної діяльності, системні моделі у нейрофізіології та нейропсихології;● етапи розвитку нервової системи дитини;● особливості розвитку вищих психічних функцій в онтогенезі;● основні положення епігенетичної теорії еволюції та її зв'язок із нейропсихологією дитячого віку;● поняття норми та патології у нейропсихології дитячого віку;● біологічні чинники та вплив середовища на розвиток патології у дитячому віці;● концепція психічного дизонтогенезу;● проблема мінімальної мозкової дисфункції (ММД) у сучасній нейропсихології;● коморбідні розлади: класифікація та причини виникнення;● сучасні погляди на проблему нейропсихологічних синдромів у дитячому віці.
  Залік «Основні положення нейропсихологічної теорії» (в форматі онлайн)
  Залік «Основи нейроанатомії» (в форматі онлайн)
  Залік по темі « Патології розвитку» (в форматі онлайн)

 • Модуль 2. Методи нейропсихологічної діагностики та особливості нейропсихологічного обстеження у дитячому віці: загальні принципи та базові методи.

  ● принципи нейропсихологічного обстеження;● методи нейропсихологічного обстеження;● особливості інтерпретації результатів нейропсихологічного обстеження у дитячому віці● вимоги до процедури обстеження;● особливості якісної та кількісної оцінки результатів діагностики;● топічна та функціональна діагностика;● принцип збору анамнезу;● принцип застосування методу спостереження;● особливості нейропсихологічного аналізу продуктів діяльності дитини;● бесіда із дитиною як метод нейропсихологічної діагностики;

 • Модуль 3. Методи нейропсихологічної діагностики та особливості нейропсихологічного обстеження у дитячому віці: тестова діагностика.

  ● виявлення особливостей латерального профілю дитини; ● методи діагностики праксису; ● тестова діагностика сприйняття; ● тестові методи аналізу особливостей розвитку мови та мовлення; ● тестова діагностика пам’яті; ● діагностика рівню сформованості процесів мислення; ● виявлення особливостей нейродинаміки    ● додаткові неврологічні та психологічні методи обстеження; ● особливості надання інформації за результатами обстеження батькам дитини;  ● принципи написання нейропсихологічного заключення.
  Практикум з нейропсихологічної діагностики

  Залік «Методи нейропсихологічної діагностики»

 • Модуль 4. Нейропсихологічна корекція: теоретичні та методологічні засади, методи та алгоритми.

  ● принципи нейропсихологічної корекції за Л.С. Цвєтковою; ● сучасні моделі у нейропсихологічний корекції; ● метод заміщуючого онтогенезу А.С. Семенович; ● системна модель Т.В. Ахутіної, Н.М. Пилаєвої; ● інтегративні підходи у нейропсихологічній корекції; ● західні моделі корекції при порушеннях нервово-психічного розвитку; ● принцип скафолдінгу у практиці дитячого нейропсихолога; ● алгоритми побудови корекційного процесу; ● поняття мішеней ті цілей у нейропсихологічній корекції; ● форми надання допомоги; ● принципи організації середовища та підбір обладнання; ● особливості консультування батьків у рамках нейропсихологічного підходу; ● застосування методів нейропсихологічної корекції при роботі із РАС;● застосування методів нейропсихологічної корекції при роботі із СДУГ; ● особливості побудови роботи із немовленнєвими дітьми;● побудова взаємодії у тріаді «спеціаліст — дитина — батьки».   
  Практикум з основ нейропсихологічної корекції

 • Модуль 5. Методи сенсомоторної корекції у практиці дитячого нейропсихолога.

  ● енергетичний тонус та нервова діяльність;
  теорії Н.А. Бернштейна та Дж. Айріс: особливості практичного застосування;  
  ● нейро-психо-соматична система та особливості її формування методами нейропсихологічної корекції;  ● диспраксія та порушення сенсорної інтеграції; ● гіперкінези: причини виникнення, класифікація, корекція; ● аутостимуляції: причини виникнення, класифікація, корекція;● методи стабілізації енергетичного тонусу дитини: загальні рекомендації для батьків; ● принципи стимуляції краніальних нервів у роботі із дитиною; ● особливості застосування дихальних вправ; ● методи сенсорної стимуляції та сенсорної інтеграції у практиці дитячого нейропсихолога; ● методи покращення білатеральної інтеграції; ● мозочкова стимуляція та координаційна гімнастика; ● алгоритм побудови групового заняття з нейрогімнастики.

 • Модуль 6. Методи сенсомоторної та когнітивної корекції при роботі із процесами довільної саморегуляції, контролю та утворення програми діяльності.

  ● нейрофізіологічні основи вольової сфери дитини; ● програмування діяльності та інтелектуальний розвиток дитини;  ● середовище та довільна регуляція;● функціональна та фізіологічна несформованість коркових відділів мозку при РАС, СДУГ, шизофренії та інших розладах; ● особливості побудови корекційного процесу із дітьми, що мають складнощі довільної регуляції; ● додаткові матеріали та обладнання; ● методи розвитку імпульс-контролю у дитини; ● вправи для розвитку довільної уваги; ● нейропсихологічні методи розвитку саморегуляції та самоорганізації.

 • Модуль 7. Методи корекції другого функціонального блоку мозку. Труднощі навчання.

  ● нейропсихологічні механізми сприйняття, мислення та мови: загальна характеристика; ● порушення сприйняття у дитячому віці: класифікація, нейрофізіологічні механізми;● порушення мови та мовлення; ● мозкові механізми читання, рахунку, письма; ● складнощі навчання: дислалія, дисграфія, дискалькулія;● просторові уявлення та їх формування в онтогенезі; ● схема та образ тіла;  ● методи розвитку зорового сприйняття та оптико-просторових уявлень; ● методи розвитку аудіального сприйняття; ● міжмодальний перенос та комбінаторні навички; ● методи розвитку квазіпросторових уявлень; ● додаткові методи при роботі із навиками читання, рахунку, письма; ● пам’ять: нейрофізіологічні механізми, порушення, методи корекції.

 • Модуль 8. Нейропсихологія емоційної сфери та психосоматичні розлади.

  Перший блок
  ● теорії емоцій у сучасній нейрофізіології;● погляд нейропсихології на будову емоційних процесів; ● теорія «триєдиного мозку» П. Макліна; ● емоційно-рівневий підхід В.В. Лебединського та його застосування у нейропсихологічній корекції;  ● «соматичні маркери» А. Дамасіо;  ● активність мозку за замовчуванням ( DMN ) та її вплив на емоційний стан дитини; ● модель свідомості (theory of mind); ● депресія та тривожні розлади у дитячому віці;  ● патологічна агресія: причини та методи корекції; ● нейрофізіологічні механізми психосоматичних розладів; ● психосоматичні розлади: класифікація та методи корекції; ● профілактика емоційних розладів у дитини; ● методики розвитку емоційного інтелекту; ● робота із сімейною системою у рамках нейропсихологічної корекції.
  Загальний іспит «Методи нейропсихологічної діагностики та корекції, їх теоретико-методологічні основи, особливості практичного застосування»

В процесі навчання учасники

Виконують безліч практичних вправ у парах і групі

Беруть участь у демонстраціях прийомів роботи тренером

Передивляються й обговорюють відеозаписи занять

Отримують супервізійну підтримку від тренера

Програма із сертифікатом

По завершенні програми ви отримаєте сертифікат Київського інституту раціонально-інтуїтивної психотерапії "Я".

Схвалено КНУ ім. Тараса Шевченка

Дана програма затверджена на засіданні №17 кафедри психології розвитку Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, протокол від 5 квітня 2018 р.

icon

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Наші сертифікати можуть бути офіційно зараховані як підвищення кваліфікації відповідно до Постанови КМУ від 21 серпня 2019 р №800 зі змінами і доповненнями від 27 грудня 2019 р №1133. З ним можна ознайомитися тут.

icon

Схвалено УАНП

Курс "Нейропсихологическая діагностика і корекція в дитячому віці" складено відповідно до вимог Української асоціації нейропсихології.

Викладач курсу

Illustration

Владислав Князев

президент Української асоціації нейропсихології

Клінічний психолог, нейропсихолог, автор посібників, методик і ведучий програм навчання з нейропсихологічної діагностики та корекції. Владислав проводить індивідуальні консультації з дорослими, а також корекційну роботу з дітьми, що мають діагнози РАС, ЗПР, синдром Дауна, різні форми розумової відсталості, епілепсія, психопатії.

Дати модулів

1

29-30 червня

2

27-28 липня

3

24-25 серпня

4

21-22 вересня

5

19-20 жовтня

6

16-17 листопада

7

14-15 грудня

8

11-12 січня

Вартість навчання на курсі

За умови одночасної оплати всіх модулів, а також членства в Українській асоціації нейропсихології передбачена знижка у розмірі 10%

4000 грн

за один модуль

28000 грн

за повний курс

Як зареєструватися?

Заповніть форму

Уважно заповніть форму нижче та натисніть "Забронювати місце"

Artboard 2

Сплатіть участь, щоб забронювати місце

Після заповнення форми Вас буде перенаправлено на сторінку оплати. Внесіть кошти за програму або перший модуль програми, щоб забронювати місце. Ви вважаєтеся учасником курсу лише після здійснення оплати. Пам'ятайте, що кількість місць у програмі обмежена!

Очікуйте на лист із посиланням

Не забувайте перевіряти Вашу поштову скриньку: на неї ми надішлемо посилання доступу в Zoom.

Реєстрація

Дякуємо!

We will contact you shortly

Can't send form.

Please try again later.

Made with